Skip to main content

Tüzüğümüz


INTERPLAST TÜRKİYE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
DERNEĞİN ADI : “İNTERPLAST TÜRKİYE DERNEĞİ” dir.
DERNEĞİN : Kısa adı yoktur.
DERNEĞİN MERKEZİ : ADANA’dır.
DERNEĞİN : Şubesi açılmayacaktır.

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI;

Türkiye’nin tedavi olanakları kısıtlı olan bölgelerinde ve dünyanın tıp açısından geri kalmış ülkelerinde doğuştan sakat veya sonradan oluşmuş sakatlıklardan yakınan insanları plastik ve rekonstrüktif cerrahi yardımı ile tedavi etmek ve bu sakatları topluma kazandırmaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarında, hizmet götürdüğü bölge ve ülkelerde, tedavinin yanı sıra, eğitim amaçlı tıbbi faaliyetlerde bulunmak.
Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi bilim dalının gelişmesini sağlamak, ilerlemesine katkıda bulunmak, tıbbın diğer dalları ile ilişkilerini geliştirmek;
Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi alanına giren ve dernek tarafından uygun görülen hastalar öncelikli olarak;

a- Yüz yapıları normal olmayanlar,
b- Dudak, çene ve damak yarığı olanlar,
c- El sakatlıkları olanlar,
d- Vücudunda yanık sekelleri olanlar,
e- Deri, baş ve boyun tümörü olanlar,
f- Trafik kazaları ve savaş yaralanmaları sonucu sakatlanan ve bunlara benzer hastalıkları olanlardır.

Ayrıca; Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin özel bazı konularda ( dudak-damak yarığı, septorinoplasti, postmastektomi meme yokluğu, vs. ) bölgedeki plastik cerrahi, anestezi ve ilgili diğer branşlar ile birlikte ekipler oluşturarak hem bölgedeki gereksinimi olan hasta grubuna ulaşmak, hem de hizmet içi eğitime katkıda bulunmak.

Yukarıda belirtilen sakatlık ve arızaların düzeltilmesi için :
a) Hasta ve sakatın ameliyatı, o hastanın ya tıbbi olanakları kısıtlı olan kendi ülkesinde, ya da Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi bölümü bulunan bir Türk hastanesinde , bir plastik cerrahi gurubu tarafından , İnterplast Türkiye Derneği tarafından yapılır.
b) Dernek, duruma göre, tıbbi olanakları kısıtlı olan bir ülkeye giderek ameliyatları orada yapacak olup plastik cerrahi ekibinin gidiş-dönüş ve ikamet masraflarını, ya da ameliyatları Türkiye’de yapılan geri kalmış ülke hasta ve sakatlarının seyahat ve hastane masraflarını olanaklar uygun ise karşılar.
c) İnterplast Türkiye Derneği üyeleri ile derneğin amacının gerçekleştirilmesinde görev alacak personel ( cerrah ve doktorlar, hemşireler, anestezi uzmanları ve diğer görevliler ) gönüllü olarak görev yaparlar. Ancak , bu görevlerini yerine getirirken yapacakları gidiş-dönüş yolculuk ve ikamet masrafları kendilerine olanaklar çerçevesinde İnterplast Türkiye Derneği tarafından ödenir.

Üyeler arasında bilimsel ve sosyal ilişkiler kurmak ve geliştirmek.
Üyelerin meslek içi eğitimlerini amaçlayan bilimsel yayınlar yapmak.
Ülkemizdeki Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi hastalıklarının tanı, tedavi ve önlemi konusunda araştırma ve çalışmalar yapmak. Bu alandaki mevcut sorunlar için çözüm yolları geliştirmek, halkın ve hastaların eğitimi için çaba göstermek, Sağlık sorunları ile ilgili kuruluşlara yardımcı ve aydınlatıcı olmak;
Üyeler arasındaki toplumsal dayanışmayı geliştirmek, onların mesleki çalışmalarını bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak;
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında çalışan yurt içi ve yurt dışı örgütlerle yakın ilişkiler kurmak, karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişi için çaba göstermek.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, Federasyon, Konfederasyon kurmak veya kurulu bir Federasyona veya Konfederasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ;
Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi alanında, Kurs, seminer, konferans, sempozyum, panel gibi eğitim çalışmaları ve toplantılar düzenlemek,
Bölgesel, Ulusal, Uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu nitelikteki toplantılara katılmak;
Plastik ve rekonstrüktif Cerrahisi alanında dergi ve kitap yayınlamak ve bu tür yayınlara destek vermek.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
AB çerçevesinde çeşitli konularda fikir, proje, program üretip uygulamasını sağlamak.
Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı Dernek, Sağlık ve Sosyal alanda faaliyet gösterir.
DERNEK KURUCULARI:
MADDE : 3- DERNEK AŞAĞIDA ADI VE SOYADI, MESLEĞİ DOĞUM YERİ VE DOĞUM TARİHİ TABİİYETİ, İKAMETGAHI BULUNAN KİŞİLER TARAFINDAN KURULMUŞTUR.

Adı Soyadı
Mesleği Tabiyeti. Adresi
1 Sabri ACARTÜRK Doktor T.C. Ç.Ü. Plastik Cerrahi ABD / ADANA
2 Namık Kemal BARAN Doktor T.C. Gazi Ü. Tıp Fakültesi ANKARA
3 Onur EROL Doktor T.C. Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi ANKARA
4 Cemil DALAY Doktor T.C. Ç.Ü. Plastik Cerrahi ABD / ADANA
5 Ayan GÜLGÖNEN Doktor T.C. Mik. Ve Rek. Vakfı Fransız Pas. Hast. İSTANBUL
6 Kamuran KIVANÇ Doktor T.C. Ç.Ü. Plastik Cerrahi ABD / ADANA
7 Mithat ÖZSAN Öğ. Üyesi T.C. Ç.Üniversitesi ADANA
8 Ecmel SONGÜR Doktor T.C. Ege Ü. Tıp Fakültesi İZMİR
9 Osman TEKİNEL Öğ. Üyesi T.C. Ç. Ü. Ziraat Fak. ADANA
10 İbrahim YILDIRIM Doktor T.C. İ.Ü. Tıp Fak .İSTANBUL
11 Erdem YORMUK Doktor T.C. A.Ü. Plastik Cerrahi ABD /ANKARA

MADDE 4- ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ;
Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve T.C vatandaşı olan sağlık bakanlığının tababet uzmanlık tüzüğündeki esaslara göre plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı, anestezi ve reanimasyomuzmanı, plastik ve rekonstrüktif cerrahi dalı ile ilgili diğer uzmanlar, hemşire ve teknisyenler bu derneğe üye olabilir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye bizzat oyunun kullanabileceği gibi diğer bir üye aracılığı ile de kullanabilir. Her üye genel kurulda en çok bir üyeyi temsil edebilir. Üyeler üye aidatını ödemekle yükümlüdürler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğin amacına yararlı her türlü etkinlik gösteren kimseler gönüllü üye olurlar.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
Gönüllü üyeler asıl üyeler gibi seçilirler. Genel Kurul da oy hakları yoktur. Yönetim Kuruluna seçilemezler. Geçici kurullara seçilebilirler. İsterlerse üye ödentisi verebilirler.

MADDE 5- ONURSAL ÜYELER:
Onursal Üyelik; Derneğe yararlı hizmetleri bulunanlar, Yönetim Kurulu kararıyla Derneğe Onursal Üye olurlar. Onursal üyeler Dernek toplantılarına katılabilir. Ancak bu üyeler oy kullanamayacakları gibi, Dernek organlarına da seçilemezler.
Genel Kurul toplantı yeter sayısının oluşup, oluşmadığının tayininde toplantıya katılan
Onursal üyeler dikkate alınmaz.
Dernek Onursal üyeleri, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’na seçilemez ve Dernek asli üyelerine sağlanan haklardan istifade edemezler.
Yönetim Kurulu, Onursal üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde Onursal üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.

MADDE 6- ÜYELİKTEN ÇIKMA;
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı andan itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlanarak çıkış işlemleri tamamlanır. Bu karar müracaat sahibine yazıyla bildirilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-Dernek personeli statüsünde bulunanlar veya bulunacakların üyelik sıfatları devam eder ancak yönetim kuruluna aday olamazlar ve seçilemezler.
7-Diğer üyelerin çalışma ve araştırma konularının, Plastik ve rekonstrüktif cerrahi hastalıkları dışı alanlara değişmesi durumunda,
8-Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket edenler ile dernek onur ve haysiyetini rencide eden tutum ve davranışları tespit edilenler Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

MADDE 8- DERNEK ORGANLARI:
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3 Denetim Kurulu,

MADDE 9- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ;
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir NİSAN ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya Üyelere Mektup, Faks, e-Mail, Telefon ile bildirilmek suretiyle bildirilir. Bu hususta bir belge düzenlenir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 10- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ;
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 11- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ;
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 12- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ;
Yönetim kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
12-Gerektiğinde geçici kurullar oluşturmak.

YÖNETİM KURULUNUN ÖRGÜTLENMESİ;
Yönetim Kurulu Görevlerini yerine getirmek için yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaparlar. Bunun için ilk toplantıda Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter , Sayman ve üyeleri seçerler.
Başkan; Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Derneği temsil, sevk ve idare eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (Otuz) Gün içinde Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki Amirliğe bildirilmesini sağlar. Dernek Organlarında ve Yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri 30 (Otuz) gün içinde Mülki Amirliğe bildirir. Derneğin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını içeren Beyannameyi her yıl Nisan ayının sonuna kadar Mülki Amirliğe verilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Mevzuatta Dernek Başkanınca yapılması gereken konulardaki görevleri yapar.
Başkan Yardımcısı; Başkanın bulunmadığı zamanlarda ve Başkanın vekalet verdiği durumlarda başkan yetkisine haiz, Başkan adına başkanı temsil eder.
Sekreter; Derneğin her türlü yazışmalarını yürütür. Her türlü yazı, belge ve makbuzları Başkanla birlikte imzalar. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları karar defterine geçer.
Sayman; Üye ödentilerinin düzenli şekilde tahsilini sağlar. Derneğin Bankalardaki mevduatını kontrol eder. Kredi ve diğer ödemelerin düzenini sağlar. Muhasebe belge, evrak ve defterlerin işlenmesini ve muhafazasını sağlar. Resmi Dairelerce verilmesi gereken her türlü evrakın tanzim ve tebliğini sağlar. Bütçeyi hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.
Üye; Yönetim Kurulu ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar.

MADDE 13- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ;
Denetim kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet
gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 15- DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI;
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmayacaktır. Yıllık 20.00YTL. üye aidatı alınır. Üye aidatı yılda bir defada da alınabilir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.

MADDE 16- DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER;
Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin kurumlarca belirlenecek miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
KAYIT USULÜ;
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
TUTULACAK DEFTERLER;
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DEFTERLERİN TASDİKİ;
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ;
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 17- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ;
GELİR VE GİDER BELGELERİ;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ;
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ;
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi ” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 18- BEYANNAME VERİLMESİ;
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 19- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ;
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ;
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3′ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ;

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ;
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM;
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ;
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 20-DERNEĞİN İÇ DENETİMİ;
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

MADDE 21-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ;
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 22-TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ;
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 23- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ;
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ;
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “İNTERPLAST TÜRKİYE DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 24-HÜKÜM EKSİKLİĞİ;
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.